icon news other งานนัดพบแรงงานย่อย ดูทั้งหมด

icon news other การจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด

icon news other การทำงานของคนต่างด้าว ดูทั้งหมด

icon news other วีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

icon news other การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ดูทั้งหมด


E - SERVICE

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน