สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน

 

"โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs" โดยรัฐจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทย 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน 

ลงทะเบียนรับสิทธิ