tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

หนังสือเชิญนายจ้างเข้าร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2561

 

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ/ฝ่ายบุคคล

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ภายใต้ชื่องาน วันนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้มีรายได้น้อยได้เลือกตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งนายจ้างและผู้ที่ต้องการหางาน ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าร่วมงานขอให้ส่งแบบแจ้งตำแหน่งงานดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ภายใน วันที่ 11 มกราคม  2561  หรือหากมีข้อสอบถาม โทร. 045-206227-8 ต่อ 15 ,081-7900337  ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  แจ้งเข้าร่วมงานคลิก