ประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล“แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”คณะทำงานด้านแรงงานต