สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน RSS

 

               เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์