สจจ.สุโขทัยจัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เข้าทำงานในสถานประกอบการ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จำนวน 23 คน เข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 20.45 น. นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินการจัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จำนวน 23 คน (ชุดที่ 1) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เพื่อรายงานตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่ บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ณ จังหวัดที่ได้รับการจ้างงาน

คือ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีงานทำและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานให้มีงานทำ มีรายได้ และวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพให้แก่แรงงานและสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ