ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่ อ.บ้านด่านลานหอย RSS

 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัด  กอ.รมน. และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก จังหวัดสุโขทัย โดยตรวจสอบ รวม 6 แห่ง 

จากการตรวจสอบ พบการจ้างแรงงานไทย จำนวน 39 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 15 คน พบการใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน 23 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 22 คน และลาว 1 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย