กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 RSS

 

กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำเรือสำเภาโบราณ" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 ณ 158/12 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อำนวยการโดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย