กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2564 RSS

 

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายปัญยา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 674 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย แนวทางการสมัครงาน-สัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ และแนวทางการประกอบอาชีพอิสระในยุค Digital Disruption พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)