สถานการณ์แรงงาน

สถิติแรงงานจังหวัดสุโขทัย


จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)
จำนวนประชากร 15 ปัขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน 2558)สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย (รายไตรมาส)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - พฤษภาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)สรุปสถานการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย (รายประจำเดือน)

FILE PDF