ดำเนินการจัดส่งผู้จบการศึกษาใหม่ไปทำงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี RSS

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดส่งผู้จบการศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ไปทำงานกับบริษัท แคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้จบการศึกษาวุฒิ ปวส. จำนวน 6 คน และผู้จบการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน