ตรวจสอบการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment RSS

 

วันที่ 22 และ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวพัชราภรณ์ คำปาตัน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่สำรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 11 แห่ง ลูกจ้างฯ จำนวน 23 ราย
นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์รับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขใหม่ ซึ่งมีนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 2 แห่ง 4 อัตรา