กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2564 RSS

 

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายปัญยา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 553 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย แนวทางการสมัครงาน-สัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ และแนวทางการประกอบอาชีพอิสระในยุค Digital Disruption พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)