วิทยากรบรรยาย โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด RSS

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่2) ณ วัดบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 102 คน