ข้อแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

  • ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย
  • เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป
  • ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก
  • ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ
  • ท่านมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วและมีรายได้พอสมควร?
  • ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก ?
  • ท่านมีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง ?
  • ท่านอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะเห็นคนอื่นเขาไปกัน?
  • ท่านได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค้าหัวที่จ่ายไป ?

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป

- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้

- บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)

- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

- รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ

- สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา

- บัตรสมาชิกกองทุน

- หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด


ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก

- สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน

- สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่

- อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง

- ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร

- เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

- หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที

- ก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ฟรี


ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

- ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ


ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 5 แห่ง คือ

1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

โทร : 0-2245-9438-9, 0-2245-1042

2. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

โทร : 0-2981-7170-99, 0-2981-7200-19

3. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2531-1841

4. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2744-0893

5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 0-2884-8820-28

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัดงานประกาศรายชื่อไว้

- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท

- ไปทำงานประเทศอื่นๆ เสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่งไม่เกิน 15,000 บาท

- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน 8,000 + 15,000 = 23,000 บาท


เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

1. ติดต่อนายจ้างในต่างประเทศ ให้ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ ที่กระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้าง

2. เมื่อกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้างอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว ให้นายจ้างดำเนินการขอวีซ่าทำงานให้คนหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศนายจ้าง

3. ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างงาน แล้วนำสัญญาจ้างที่ทำขึ้นไปติดต่อกับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นๆ รับรองในสัญญาการว่าจ้างของคนหางาน

4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างจัดส่งวีซ่าทำงาน พร้อมสัญญาจ้างงานฉบับจริง มาให้กับคนหางาน

5. ให้คนหางานนำเอกสารที่นายจ้างส่งมาให้ ไปติดต่อสถานทูตของประเทศนายจ้างประจำประเทศไทย เพื่อขอประทับวีซ่า ลงในหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่ได้ขอวีซ่าที่ประเทศนายจ้าง)

สามารถติดต่อแจ้งการเดินทางได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2245-6714-5


แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE - ENTRY)

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ดังนี้

- สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้า Passport)

- สำเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน

- สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

- สำเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)