การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย RSS

 

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน


1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

- ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต

- ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน

- เรียกเก็บค่าหัวตามกฏหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน

- เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

- ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้

- ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

- ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง

- ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการจัดส่งโดยรัฐ

- โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน

- โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ้น

- โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี

- โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

3. การเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง (ครั้งแรก)

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้า Passport)

- สำเนาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย สำนักงานแรงงานไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น

- สำเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางไป (Visa)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

หมายเหตุ  ตำแหน่งพนักงานนวด ต้องนำสำเนาใบประกาศนียบัตรการนวดมาด้วย ทุกครั้ง

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

- ยื่นแบบ จง.23  พร้อมเอกสารประกอบ

1. คำขออนุญาตฯ (แบบ จง.23) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน (ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 1 ชุด

2. หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทฯ ที่สำนักงานทะเบียนการค้า (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด

3. รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) 1 ชุด

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) 1 ชุด

5. สัญญาหรือเอกสารแสดงการได้งาน เช่น สัญญาที่นายจ้างประมูลงานในต่างประเทศ ฯลฯ

(เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปลด้วย) 1 ชุด

6. หลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม 1 ชุด

7. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้เข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ 1 ชุด

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้าพาสปอร์ตของลูกจ้างที่จะไปทำงานต่างประเทศ 1 ชุด

9. สัญญาจ้างงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้

     9.1 ระยะเวลาการทำงาน

     9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก

     9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน

     9.4 ค่ารักษาพยาบาล

     9.5 ค่าจ้าง (ไม่ต่ำกว่าอัตรามาตรฐานที่กรมการจัดหางานกำหนด) 4 ชุด

10. การประกันชีวิตให้ลูกจ้างขณะส่งไปทำงานในต่างประเทศ 1 ชุด

11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทำงาน ระบุตำแหน่ง/สาขาที่ไปทำงาน 4 ชุด

12. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาไปทำงาน 4 ชุด

13. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นเรื่อง ติดตามเรื่อง (ติดอาการแสตมป์ 30 บาท) นายจ้างต่างประเทศแนบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), หน้าพาสฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ จำนวน 1 ชุด

14. หนังสือขอส่งพนักงาน / ลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิเทศ 1 ชุด

เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 โทร 0-2245-6714-5

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

     - กรณีไม่เกิน 45 วัน  (แบบจง.46) 

     - กรณีเกิน 45 วัน  (แบบจง.44) 

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46   และกรณีเกิน 45 วัน ยื่นตามแบบจง.44 ซึ่งสามารถดูได้ที่เมนู ดาวน์โหลด

ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน

     1. แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน (แบบจง.46)   จำนวน 1 ชุด

     2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทฯ (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)   จำนวน 1 ชุด

     3. รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)   จำนวน 1 ชุด

     4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)   จำนวน 1 ชุด

     5. หนังสือเชิญฝึกงานจากต่างประเทศ หรือข้อตกลงของบริษัทในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดส่งลูกจ้างไปฝึกงาน (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปลด้วย)   จำนวน 1 ชุด

     6. หลักสูตร หรือตารางฝึกงาน อบรม ดูงาน   จำนวน 1 ชุด

     7. หลักฐานแสดงว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม   จำนวน 1 ชุด

     8. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นำผู้ฝึกงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ   จำนวน 1 ชุด

     9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้าพาสปอร์ตของลูกจ้างที่จะไปฝึกงานต่างประเทศ   จำนวน 1 ชุด

     10. สัญญาฝึกงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้   จำนวน 3 ชุด

          10.1 ระยะเวลาการฝึกงาน วัน เวลา วันหยุด

          10.2 สวัสดิการ อาหาร ที่พัก

          10.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน

          10.4 ค่ารักษาพยาบาล

          10.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง ต้องไม่ต่ำกว่าตามประกาศกรมการจัดหางาน

          10.6 การจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ไปฝึกงานเต็มตามเงินเดือนที่ได้รับ โดยนายจ้างนำเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในประเทศไทย 

     11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง.47)  จำนวน 3 ชุด

     12. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นเรื่อง ติดตามเรื่อง (ติดอาการแสตมป์ 30 บาท) นายจ้างต่างประเทศแนบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), หน้าพาสฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ    จำนวน 1 ชุด

     13. หนังสือขอส่งพนักงาน / ลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิเทศ    จำนวน 1 ชุด

เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 โทร 0-2245-6714-5