จัดประชุมชี้แจงเโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ RSS

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสมทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะต้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ณ ห้องประชุม สำนักงนพัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดสมทรสงคราม มีเข้าร่วมประชุมขี้แจงทั้งหมด จำนวน 50 คน