การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ


ข้อแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ


การลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศ


การไปทำงานต่างประเทศ


ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ


การแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง


การใช้บริการของสำนักงานจัดหางานเอกชน


การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ


กองทุนเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ


โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (ธนาคารออมสิน)


โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างปรเทศ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (ธ.ก.ส.)


สถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)


โรคต้องห้าม


สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน


การไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน