พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 1. การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
 2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
 3. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 4. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 5. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียว กับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 6. การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 7. การขอตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
 8. การขอตั้งสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
 9. การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสำนักงานจัดหางานในประเทศ
 10. การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 11. การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 12. การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต /ผู้จัดการ /ลูกจ้าง /ตัวแทน จัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 13. การขอใบแทนบัตรประจำตัวผู้จัดการ /ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 14. การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
 15. การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 16. การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 17. การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 18. การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 19. การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 20. การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
 21. การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
 22. การแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 23. นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
 24. นายจ้างแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
 25. นายจ้างขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วัน

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

 1. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
 2. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
 3. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (โดยนายจ้างยื่นแทน)
 4. การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
 5. การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 6. การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงานหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
 7. การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
 8. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
 9. การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
 10. การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
 11. การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
 12. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก ความเข้าใจ ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
 13. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
 14. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 15. การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 16. การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 1. การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการใช้มาตรา 35 แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ การส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

 1. การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 2. การขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 3. การขอกู้เงินกองเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน