ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น