ประชุม เรื่องระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ (Video conference)

 

วันอังคารที่12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และนายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ประชุม เรื่องระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ (Video conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุม