แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางาน

 

                  ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ได้รับการติดต่อจากพนักงานชาวไทยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหาร ในเมืองละฮอร์ ขอรับความช่วยเหลือในการส่งตัวกลับไทย โดยพนักงานคนดังกล่างแจ้งว่าได้รับการติดต่อการจ้างงานจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ให้ไปทำงานในตำแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม(Bartender) ระยะเวลาจ้างงาน 6 เดือน และจะได้รับค่าจ้าง 36,000 บาท พร้อมที่พักอาศัยและอาหาร 2 มื้อต่อวัน ซึ่งเมื่อเดินทางไปทำงานแล้ว ปรากฏว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งนายจ้างได้ยึดหนังสือเดินทางของคนงานไว้อีกด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ เคยได้รับการติดต่อจากคนไทย 2 ราย ซึ่งทำงานอยู่ในร้านอาหารร้านเดียวกันและประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน โดนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวพนักงานชาวไทยดังกล่าวกลับประเทศไทยแล้ว
                   กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรดำเนินการดังนี้
                     -ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างการจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง
                     -ตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
                     -ศึกษาช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต หรือฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยทันทีที่เดินทางไปถึงประเทศที่ไปทำวานให้ส่งเอกสารรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ส่วนราชการไทยสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยได้ในกรณีเกิดเหตุการฉุกเฉิน
                    ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-245-9437 ในวันและเวลาราชการ