อัพเดตข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ อัตราจ้างงาน เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีจบใหม่ ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ RSS

 


อัพเดตข้อมูลการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ อัตราจ้างงาน เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีจบใหม่ ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

--------------------------------------------

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางจัดสรรอัตรากำลังและการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติวงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

.

ประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1. เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

2. เป็นประเภทพนักงานราชการ จำนวน 10,000 อัตรา เฉพาะกลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง 28 ส่วนราชการ ได้แก่ หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดหรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน

4. ระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา

5. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลงเพื่อไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

6. ที่ประชุม ครม.ย้ำให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการจ้างพนักงานราชการและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการ เฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

.

ข่าวเดิม https://facebook.com/story.php?story_fbid=1240389979722354&id=328883330873028