ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เข้าร่วม RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม"

เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและมีงานทำให้คนพิการ

สนใจเข้าร่วมโครงการ

0 3869 4026

09 5535 9928 (ติ๊ก)