คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2705/2564 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออก RSS

 


แบบคำขอการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง