สจจ. ประจวบฯ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “ การทำดอกไม้จันทน์ ” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน