สจจ.ประจวบฯ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒


 นางณัชกานตร์  เหมาะสม เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในหัวข้อ “ การสร้างงานสร้างอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์