สจจ.ประจวบฯ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตร 35 (คนพิการ)

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 ของบริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด 

โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (ให้เงินทุนประกอบอาชีพ) แก่คนพิการ จำนวน 2 อาชีพ คือ อาชีพขายปลาทูนึ่ง และอาชีพรับซ่อมจักรยาน