กกจ. หนุน “กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ท้องถิ่น ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกัน COVID-19

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก และไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน กรมการจัดหางาน จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

กรมการจัดหางานได้ส่งเสริมอาชีพ “ การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ให้กับแรงงานนอกระบบ ที่สนใจ ซึ่งการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า นี้ มีจุดเด่นคือ เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอได้ทันต่อสถานการณ์ในเวลานี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

โดยมีผู้รับงานฯ ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน  3 ราย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. นางสาวจรุณี ชูดวง ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 2. นางสิริลักษณ์ ผะสานพันธ์ ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 3. นางพรวิไล บริโภค ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  4. กลุ่มเสน่ห์ผ้าปาเต๊ะเมืองระนอง (นางนวพร กันหอม) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 5. กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน (จ๊ะ แคยิหวา) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล  6. กลุ่มเครือข่ายภูตาล (นางเรณู ซุงสุวรรณ) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 7. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าบ้านประศุก (นางสาวเตือนใจ สอนทา) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 8. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย (นางอัญชลี อุณวงค์) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 9. กลุ่มตัดเย็บผ้า หัวรอ กรุ๊ป จังหวัดพิษณุโลก (นายอั๊ด สิงห์กรณรงค์) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 10. กลุ่มบาติกยางกล้วย  (นางบุญธรรม มะโนเพ็ชร) ได้รับการส่งเสริมผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  ” นายสุชาติฯ กล่าว

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน คือแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ  และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กรมการจัดหางานจะส่งเสริม ต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองตลาดได้  โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

สำหรับ ประชาชนที่สนใจทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า  สามารถดูวิธีการทำได้ทาง เว็บไซต์ ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ Youtube ช่อง PR DOE หัวข้อ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ชวนทำหน้ากากอนามัย แบบ DIY(https://www.youtube.com/watch?v=QHCK2jrSPiY&fbclid=IwAR3DrSuYr-5t1qx7S7aIayPOzIiWw4IDU6i7Oafb0jTBL_sSmTSM1fKdoOU ) หรือ Face book ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน”