ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบถึงสิทธิ กลับไปทำงานต่างประเทศ

 

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย แรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ หากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ มารายงานตัว เสี่ยงต่อการพิจารณา “ไม่อนุญาต”ให้กลับไปทำงานต่างประเทศอีกครั้ง ระบุ กรมการจัดหางานอาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ บันทึกประวัติลงในโปรแกรม และพิจารณาระงับการเดินทาง

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง แจ้งเดินทางกลับประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลีประกอบกับอยู่ในช่วงของการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศ จึงทำให้มีแรงงานไทยแจ้งเดินทางกลับมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งภาครัฐได้กำหนดมาตรการคัดกรองให้การเดินทางกลับของคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง รวมทั้งทุกเมืองของเกาหลีใต้ ทุกคนจะต้องถูกคัดกรองที่สนามบินอย่างเข้มงวด เพื่อคัดแยก อย่างไรก็ดี ยังมีแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ จึงขอฝากถึงแรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รายงานตัว เพื่อรับการเฝ้าระวังสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมที่รัฐกำหนดให้ เพราะกรมการจัดหางานอาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ และบันทึกประวัติลงในโปรแกรม 

“ แรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ ที่เดินทางกลับมาแม้ไม่ได้รับโทษทางกฎหมายในประเทศในไทย เพราะเป็นการทำผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่หากไม่มารายงานตัว ตามที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการที่ภาครัฐจะพิจารณา ไม่อนุญาตให้กลับไปทำงานต่างประเทศอีกครั้ง เพราะกรมการจัดหางานอาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การเดินทางกลับประเทศ เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน และขอแจ้งว่า แรงงานที่แจ้งเดินทางกลับมาประเทศไทย  ไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายทั้งหมด

อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานไม่นิ่งนอนใจ มีการวางแผน เตรียมมาตรการไว้อย่างอย่างเป็นระบบในทุกสถานการณ์ และแรงงานที่เดินทางกลับมาคือประชากรของไทย กระทรวงแรงงาน มีกรมการจัดหางาน ที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมดูแลประชาชนคนไทย ทั้งการหางานทำในประเทศ พัฒนาทักษะฝีมือ หรือการส่งกลับไปทำงานต่างประเทศ แต่ขอให้เดินทางกลับไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน “ รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ Employment Permit System : EPS กับกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของสาธารณรัฐเกาหลี นั้น ได้กำหนดให้ประเทศผู้ส่งแรงงานไปทำงานในเกาหลีใต้ มีหน้าที่ในการจัดหาและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยเกาหลีใต้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการและจัดทำทะเบียนคนหางาน ประกาศรับสมัครสอบ รวมทั้ง จัดส่งรายชื่อผู้สอบผ่านไปยังสำนักบริการบุคลากรแห่งเกาหลี (HRD Korea) ซึ่งแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ และไม่ให้ความร่วมมือมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้ง บันทึกประวัติลงในโปรแกรม ได้

นอกจากนี้ จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปต่างประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บรรเทาลง เพราะรายชื่อจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน ของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สั่งระงับการเดินทางได้

“ แรงงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องรับการคัดกรอง โดยด่านตรวจคนหางาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายการบิน ท่าอากาศยาน “อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว