สจจ.ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในเขตอำเภอวชิรบารมี RSS