ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุเปราะบางในครัวเรือน และติดตามการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุเปราะบางในครัวเรือนในพื้นที่อำเภอดงเจริญ จำนวน 7 ครัวเรือน  และติดตามการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 การให้ความช่วยเหลืออื่นใด “โรงทำเครื่องพริกแกงและอาหารแปรรูปจังหวัดพิจิตร ของกลุ่มคนพิการ จำนวน 5 คน ณ ตำบลห้วยพุก  อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร