ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 RSS

 

ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง

เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามบันทึกความตกลง (MOU) เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 – 30 เมษายน 2560

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) โดยด้านหลังบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชม) ระบุวันที่หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 – 30 เมษายน 2560 โดยแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว จะต้องมาดำเนินการยื่น คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่แรงงานเป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องเป็นด่านเดียวกัน ทั้งขาไปและขากลับ โดยจะอนุญาตให้เดินทางกลับมาทำงานกับนายจ้างเดิมได้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2560 หากมี ข้อสงสัยประการใดแรงงานต่างด้าวหรือนายจ้าง/สถานประกอบสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว โทร.054-887263 ในวันและเวลาราชการ