tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา รุ่นที่ ๕ RSS

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสิทธิเชียร บุญสนอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ หัวหน้างานส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ หลักสูตร  "การทำห่อหมก ข้าวหมกไก่ บะจ่างและขนมถั่วแผ่น" รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงครัววัดราษฎร์นิรมิต (วัดบางม่วง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ คน