tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดพ RSS

 

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ให้ทราบถึงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๖ คน