tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน RSS

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางชโลบล  ขจรผดุงกิตติ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานพร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของรอบครึ่งปีหลังให้เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และมอบนโยบายที่สำคัญ แก่จัดหางานจังหวัดพังงา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา