ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited