ประจำจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ

 

นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ  ณ  บริเวณประตูด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)