เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางปลิดา  ร่วมคำ  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  มอบหมายให้ นางฮาดิก๊ะห์ จำปาทอง   ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  และนางสาวคัทธิยา  ฟูเจริญสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand2020  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง