รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

 

รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” เลขที่ 198/23 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

โดยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น การขายของแบบออนไลน์ โดยหาช่องทางการจำหน่าย เช่น จำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” เกิดจากการไปพบเห็นตะกร้าสานจากแหล่งต่างๆ จึงเกิดความคิดในการผลิตตะกร้าที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามต่างจากตะกร้าทั่วไป ซึ่งต่อมากลุ่มฯ ได้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงวัย โดยกลุ่มฯได้ผลิตตะกร้าลูกเข่งเล็กๆ แล้วจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มยังนำสินค้าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสอนให้กับคนที่สนใจ เช่น ผู้สูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง หลังจากนั้นได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรู้ 

ต่อมาจึงได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สวยงามประณีต มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตะกร้าจ่ายตลาด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ตะกร้าใส่แก้วเยติ ตะกร้าเอนกประสงค์ เป็นต้น โดยช่องทางการตลาด ได้จำหน่ายในตลาดชุมชนจังหวัดกระบี่ การออกร้านตามโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนรู้จักหรือญาติพี่น้อง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มยังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามหลากหลายและตรงกับตลาดให้สมาชิกได้มากขึ้น และมีสถานที่จำหน่ายเป็นหลักแหล่งแบบ OTOP ทั้งนี้เพื่อเพิ่มแหล่งจำหน่ายให้สมาชิกมีงานทำตลอดได้ต่อไป