แจ้ง...กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หยุดให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 เป็นต้นไป RSS

 

ด้วยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้รับการประสานจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานประกันสังคมฯ จะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ทุกชั้น

เพื่อให้การดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้ออาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในตึกประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้นที 8 , 10 , 11 , 12 จึงขอแจ้งหยุดให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป