หม่อมเต่า อุ้ม พนักงาน เผย เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร RSS

 

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 70,000 อัตรา รองรับแรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงานทั่วประเทศ เผย แรงงานด้านการผลิต เป็นที่ต้องการมากที่สุด แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ ป้องกันการตกงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพนักงาน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน  โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวน 79,247 อัตรา โดยตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. แรงงานด้านการผลิต  2. พนักงานขาย      3. เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 4. พนักงานบริการลูกค้า 5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรี

 “ จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจะได้      มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”           นายสุชาติ ฯ กล่าว

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทางคือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน