ก.แรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วยนักศึกษาเข้าถึงบริการครบวงจร เริ่มวันนี้ วันแรก RSS

 

ก.แรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วยนักศึกษาเข้าถึงบริการครบวงจร เริ่มวันนี้ วันแรก

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแบบครบวงจร เพื่อการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวเปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย  นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปลูกผักและรักแม่ จำกัด และนายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผู้จัดการแผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากรและศูนย์การเรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมงาน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นการจัดตั้งโดยความร่วมมือของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับการแนะแนวอาชีพให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดแรงงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ รวมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนการหางานหรือสมัครงาน และเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานเพื่อการมีงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีหน้าที่ดำเนินการให้นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (200 ชั่วโมงขึ้นไป) ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้ง ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ  และสนับสนุนนักศึกษา สาขาจิตวิทยาสังคม ชั้นปีที่3-4 จำนวน 2 คน ประจำศูนย์ฯ 

ส่วนกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จะทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากร/นักแนะแนวอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) การพัฒนาบุคลิกภาพ การหางานหรือสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อการมีงานทำ ประสานการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน สนับสนุนเครื่องมือแบบทดสอบความพร้อมทางจิตวิทยา แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานทำขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ http://smartjob.doe.go.th จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของกรมการจัดหางาน และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาทางจิตวิทยาชั้นปีที่ 3-4 ที่มาประจำศูนย์ฯ ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ แนะแนวให้ความรู้ในหัวข้อคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้ตรงกับตำแหน่งงาน และความต้องการของ นายจ้าง/สถานประกอบการ ภาคราชการและท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน 

“ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยรองรับให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน” นางเธียรรัตน์ ฯ กล่าว