​ข่าวดี ! รับสมัครพนักงานนวดไปมาเลย์ สมัครวันนี้ถึง 14 ตุลาคม 2559 RSS

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 23 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 23 คน ค่าจ้าง 2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 16,731 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี นายจ้างจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม 600 ริงกิตต่อเดือน เป็นค่าอาหาร สำหรับการทำงานในปีที่หนึ่งและปีที่สองค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน 250 ริงกิต ประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพตามรัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้ลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้าง ที่พักฟรี ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ หากต้องทำงานล่วงเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี

คุณสมบัติ เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประเภท การนวดไทย ระดับ 1 ผู้สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม สมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694