นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-03-2017 เวลา 13:00 น. ถึง 22-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง 5101A และ 5102A อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-219-660-1ต่อ 12
31-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 31-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-514-842
31-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 31-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (อาคารวัฒนธรรม) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 034 -714342-3 ต่อ 106
01-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 01-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 043-971-320-1
05-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 05-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 077-355-422-3 ต่อ 25
11-04-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 075-348003