ทุนมูลนิธิพูนพลัง

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

 1. ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น
  • ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
  • ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
  • ทุนการศึกษาระดับ ปวช.
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ทุนการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี
   • กำลังศึกษาชั้น ปวช. ปี 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สถานที่ติดต่อ:

มูลนิธิพูนพลัง (ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์:

08 1772 2358

Website:

http://www.poonpalang.org

หมายเหตุ:

 • อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี
 • สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีสถานภาพ ไม่ตรงตามกำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่น ครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณา ในบางกรณี เช่น นักศึกษาที่เรียนอยู่แล้ว ในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ก็สามารถสมัครรับทุนได้อาจได้รับ การพิจารณาหากมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสม