ทุนมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ( EDF)

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

  1. ทุนการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษาเป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการเรียนอื่นๆ ที่นโยบายของรัฐ ยังไม่ครอบคลุม
  2. คุณสมบัติ
    • ครอบครัวมีฐานะยากจนแต่นักเรียนมีความประสงค์จะ ศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา
    • มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
    • ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
    • ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

สถานที่ติดต่อ:

50 อาคาร ส.มก.ชั้น3 ถนนพหลโ ยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์:

0 2579 9209 ต่อ 11

โทรสาร:

0 2940 5266

Website:

http://www.edfthai.org/?page=scholar&id=27#sthash.qm6G3YCJ3Y.dpuf