ทุนบริษัท ทางยกระดับ ดอนเมืองจำกัด (มหาชน)

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ยากจนได้มีกำลังใจที่จะเข้าต่อระดับปริญญาตรี
  2. คุณสมบัติ
    • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
    • อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
    • เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพและสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะที่กำหนดหรือขาดบุพการี ฯลฯ
    • ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี

สถานที่ติดต่อ:

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์:

0 2792 6500

Website:

http://www.tollway.co.th/src/download/detail_education.pdf

หมายเหตุ:

มีการจัดกิจกรรมในและนอกบริษัท