ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

 1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
  ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือ สถานศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
  • สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
  • ฐานะยากจน
  • ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาที่อื่น ในขณะที่รับทุน จากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
  • นักเรียน นักศึกษา ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
  • นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จะย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้ง สถานที่เรียนใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมี หนังสือนำจากสถานศึกษาโดยขอให้แจ้งจำนวนและระบุ รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา และชั้นเรียนด้วย

สถานที่ติดต่อ:

48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

โทรศัพท์:

0 2633 7501-7

Website:

http://tiscofoundation.org/thai/scholarship_wait_2558.html

หมายเหตุ:

นักเรียน นักศึกษา ยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษา ที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถาน ศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือ นำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและ หลักฐานต่างๆ ไปที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล