ทุนบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

  1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดระยอง และชลบุรี
  2. สามารถสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นควร
  3. ทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท (ตามค่าใช้จ่ายจริง)

สถานที่ติดต่อ:

ติดต่อและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด

โทรศัพท์:

038 698 400 ต่อ 5303

Website:

http://www.glow.co.th/index.php?op=highlight-energyconservation